Horizontalkreis (8)
parhelic circleSegment eines Horizontalkreises

Segment of a parhelic circle